රූ ධාරා

Jun 2, 2021

Travelling is something loved by all irrespective of nationality, caste, etc. The experiences and memories we gain from travelling all over the country and world are really priceless. It is like a meditation to a disturbed mind that will end all our problems within seconds. Thus, Colombo Beacon steps forward with a brand new project of an article series about travelling points, Rū dhārā. Making the episodes more interesting, most of the articles are written in interview mode to give a lively experience to the reader. 

Rū dhārā mostly focuses on the non-famous travel points in Sri Lanka. Our main target is to show out the hidden elegance of our motherland and at the same time make everyone aware about the guidelines essential to protect those places for the future generations. 

The published articles under Rū dhārā have been receiving endless love from the travel fans and readers up to now.  We hope to enthusiast them more with the new travelling points that are yet to come from the future episodes of Rū dhārā.

Project Coordinators : Hashini Madhushani

Assist. Coordinator : Madhavi Perera 

Article Series

හාවාගල මත්තේ ගෙවුනු හිරි ගඬු පිපෙන රාත්‍රිය

Content By   : Pathum Sandaruwan

Design By      : Samith Kanshadha

Published Date  : 11/11/2020

Click Here to read article

මඩොල්සිම අහස යටට උරුම මිහිපිට දෙව්ලොවක්

Content By   : Divyanjalee Nimnathara

Design By      : Nisal Vimukthi

Published Date  : 18/11/2020

Click Here to read article

රිටිගල කඳු පාමුල සිට මුදුනතට වරුවක්

Content By   : Udani Adikari

Design By      : Nisal Vimukthi

Published Date  : 02/12/2020

Click Here to read article

දෑස් මානයෙන් සැඟවුණු විල්ලුව

Content By   : Madhavi Priyangika

Design By      : Nisal Vimukthi

Published Date  : 09/12/2020

Click Here to read article

දෑස්මානයෙන් සඟවා රැල්ලෙන් සැරසූ සුන්දර තල්පේ

Content By   : Ranmuni Navoda

Design By      : Nisal Vimukthi

Photo edit      : Chathura Bandara

Published Date :16/12/2020

Click Here to read article

ක්ෂිතිජය තෙක් ඉගිල්ලෙන්න

Content By   : Ranmuni Navoda

Design By      : Nisal Vimukthi

Photo Edit     : Chathura Bandara

Published Date  : 23/11/2020

Click Here to read article

ඇසිදිසි මානයෙන් සැඟවුණු රාවණා අඩවිය

Content By   : Ranmuni Navoda

Design By      : Nisal Vimukthi

Published Date  : 06/01/2020

Click Here to read article

වන මැද රැයක්

Content By   : Udani Adikari

Design By     : Nisal Vimukthi

Photo Edit    : Nisal Vimukthi

Published Date  : 13/01/2020

Click Here to read article

යකඩ පීලි දිගේ නිල් වළා හිමෙන් වැසී ගිය සුන්දර ඉදල්ගස්හින්නට

Content By   : Kaushini Himanshika

Design By     : Nisal Vimukthi

Photo Edit    : Dumindu Ariyawansha and Nisal Vimukthi

  Published Date  : 28/04/2020

  Click Here to read article

  සීතල මාතලේ සොඳුරු නවාතැන

  Content By   : Amodha Shachiko

  Design By     : Nisal Vimukth

  Photo Edit    : Dilanga Harshani

  Published Date  : 05/05/2020

  Click Here to read article

  සයුරු තෙර පාරාදීසය

  Content By   : Divyanjalee Nimnathara

  Design By      : Nisal Vimukthi

  Published Date  : 19/05/2020

  Click Here to read article

  සයුරෙන් වෙළාගත් සොඳුරු ඉසව්ව

  Content By   : Amasha Kumanayake

  Design By     : Pathum Lakshan

  Photo Edit    : Nisal Vimukthi

  Published Date  : 02/06/2020

  Click Here to read article

  Related Posts

  වෛශාඛ්‍යා 2021

  වෛශාඛ්‍යා 2021

  For a world of serenity ... Vaishakhya 2021 In the midst of the Covid -19 pandemic, Colombo Beacon organized Vaishakhya 2021, an Online Vesak Celebration...

  Celebrating 100 years of excellence

  Celebrating 100 years of excellence

  The first chapter of the Sri Lankan University genealogy was chronicled a century ago; on the 21st January 1921, when Ceylon University College, an affiliate...

  Campus Field

  Campus Field

  This Chapter of Colombo Beacon was launched as a single article series to offer an ultimate opportunity for the members of the junior batch who were not able...

  ස්වයංපෝෂිත

  ස්වයංපෝෂිත

  With the outbreak of Covid-19 and amid lockdown, Sri Lankans began to nurture their own oases through home gardening. As gardening has boomed as residents...